Rokodelska kulturna dediščina v čezmejnem prostoru včeraj, danes in jutri

 

Čezmejni projekt DUO Kunsthandwerk je sedem projektnih partnerjev okviru OP SI–AT 2007–2013 izvajalo med 1. 9. 2010 in 31. 5. 2013 na območju Slovenije in Avstrije, in sicer v Sloveniji na škofjeloškem območju in v regijah Koroška, Obsotelje in Kozjansko, v Avstriji pa na južnem Koroškem. Ob vodilnem partnerju, Podjetniškem centru Slovenj Gradec d. d., so iz Slovenije sodelovali Mestna občina Slovenj Gradec, Razvojna agencija Sora d. d. iz Škofje Loke in Javni zavod za kulturo, turizem in razvoj občine Rogatec, iz Avstrije pa SNI Urban Jarnik, Krščanska kulturna zveza in Slovenska prosvetna zveza.

 

Cilji projekta so bili ohranjati in prenašati rokodelske veščine na mlajše generacije in rokodelstvo postaviti kot izhodišče za sodobno, na lokalnih in regionalnih značilnostih utemeljeno ustvarjalnost. Z v projektu zastavljenimi cilji so želeli povečati prepoznavnost čezmejnega območja in povečati možnosti gospodarskega razvoja, širiti partnersko sodelovanje in povečevati izmenjavo čezmejnih izkušenj ter krepiti kulturne, regionalne in lokalne identitete, kar je zaradi ohranjanja jezika, kulture in kulturne dediščine še zlasti pomembno za slovensko narodno skupnost na Koroškem.

 

Partnerji so dosegli vse načrtovane cilje: pripravili so rokodelsko podatkovno bazo rokodelskih dejavnosti, izdelovalcev in izdelkov, ustanovili pet mrežnih čezmejnih informacijskih centrov za domačo in umetnostno obrt (v Slovenj Gradcu, Škofji Loki, Rogatcu, Celovcu in Šentjanžu v Rožu), pripravili spletno stran, izdali Katalog rokodelskih izdelkov Podobe rokodelske ustvarjalnosti, Projektno nalogo Rokodelstvo nekoč in danes v čezmejnem prostoru in Priročnik s standardiziranimi programi tradicionalnih rokodelskih znanj. Posneli so sedem etnoloških dokumentarnih filmov in pripravili dve skupni razstavi: na mrežnem razpisu za izbor kakovostnih rokodelskih izdelkov čezmejnega območja izbranih izdelkov in izbranih fotografij rokodelskih izdelkov. Slovenska prosvetna zveza je bila odgovorna za pripravo in izdajo projektne naloge, kataloga in priročnika.

 

SPZ v t. i. Paviljonu k & k v Šentjanžu v Rožu, ki opravlja nalogo mrežnega čezmejnega informacijskega centra, v sodelovanju s k & k centrom še naprej pripravlja razstave rokodelskih izdelkov.