SPZ je bila med letoma 1996 in 2013 nosilka naslednjih evropskih projektov:

1996/97: Dvojezični videoprojekt Jongleur Feliks / Žongler Feliks

1997/98: Kulturno-izobraževalni projekt o vprašanjih enakopravnosti žensk Žene – Manjšina – Umetnost – Identiteta

1998/99: Gledališka predstava Herr der Fliegen / Gospodar muh

1998/99: Slovenski jezikovni tečaj Sprachkom

2001–2003: Sprachkompetenz und Wertschätzung der Minderheitensprachen – Mit Theater und Literatur zur Qualitätsverbesserung der slowenischen Sprache (Einführung von Theater-abonnements und Literaturwerkstätten). / Uvedba gledališkega abonmaja za koroške Slovence finančna podpora EU komisije za zaščito regionalnih in manjšinskih jezikov pri EU.

2003–2006: Industrie – Wandel – Landschaft: Raziskava in razstava o posledicah industrializacije v Rožu in na Jesenicah, družbenopolitične razmere ter življenje in delo prebivalstva na obeh straneh karavanške meje.

2008: Gledališka predstava Partizan

2009–2013: Brezmejnost – Kulturni projekt med Koroško in Slovenijo: Gledališče, film, kultura za preseganje meja v glavi

2011–2015: FLU-LED: Kulturni portal ledinskih in hišnih imen

 

Kot projektni partner je sodelovala v naslednjih projektih:

2003–2007: Sinergija regijskih mladinskih kulturnih identitet: Krepitev čezmejnega in nadregionalnega kulturnega sodelovanja mladih

2005–2006: »Razstavišče 360«: Čezmejno sodelovanje SI–AT: Krepitev čezmejnega sodelovanja mladih slikarjev iz Avstrije in Slovenije

2002–2003: Schöne Öde/Lepa pušča/Bella brulla: Prostori lepote v pokrajini propada (kulturno-umetniški projekt o socialnem propadu življenjske pokrajine ob tromeji)

2006–2007: »Preko4oltre«: Trije brezplačni koncerti italijanskih glasbenikov na Koroškem; sodelovanje pevsko-glasbenih skupin

2010–2013: DUO Kunsthandwerk: Rokodelska kulturna dediščina v čezmejnem prostoru včeraj, danes in jutri

 

MEDNARODNI EVROPSKI PROJEKT FLU-LED: KULTURNI PORTAL LEDINSKIH IN HIŠNIH IMEN

Večletni projekt, ki se je v okviru OP SI–AT 2007–2013 izvajal na Zgornjem Gorenjskem in v južni Koroški in se končal junija 2015, je delno financiral Evropski sklad za regionalni razvoj. V projektu so ob Slovenski8 prosvetni zvezi kot vodilnem partnerju sodelovali Krščanska kulturna zveza, Razvojna agencija Zgornje Gorenjske in Gornjesavski muzej Jesenice.

Projektni partnerji so s podizvajalci in slovenskimi kulturnimi društvi na Koroškem zbrali in dokumentirali stara narečna ledinska in hišna imena v štirih izbranih občinah na Koroškem (Bekštanj, Bistrica v Rožu, Šentjakob v Rožu in Šmarjeta v Rožu) in treh v Sloveniji (Jesenice, Kranjska Gora in Tržič). S pripravo skupne metodologije za zbiranje (priročnik Metode zbiranja hišnih in ledinskih imen), s strokovno jezikoslovno interpretacijo imen, z objavo zbranih imen na interaktivnem spletnem kulturnem portalu (www.ledinskaimena.si ali www.flurnamen.at) in z izdanimi zemljevidi se ledinska in hišna imena ohranjajo kot živa kulturna dediščina. Interaktivni spletni portal z objavljenimi, strokovno preverjenimi ledinskimi in hišnimi imeni je temelj in hkrati spodbuda za vsa nadaljnja zbiranja, dokumentiranja in objavljanja ledinskih in hišnih imen na avstrijskem Koroškem in v Sloveniji; omogoča namreč vnašanje novih hišnih in ledinskih imen z vsemi ustreznimi informacijami.

DUO Kunsthandwerk: Rokodelska kulturna dediščina v čezmejnem prostoru včeraj, danes in jutri

Čezmejni projekt DUO Kunsthandwerk je sedem projektnih partnerjev okviru OP SI–AT 2007–2013 izvajalo med 1. 9. 2010 in 31. 5. 2013 na območju Slovenije in Avstrije, in sicer v Sloveniji na škofjeloškem območju in v regijah Koroška, Obsotelje in Kozjansko, v Avstriji pa na južnem Koroškem. Ob vodilnem partnerju, Podjetniškem centru Slovenj Gradec d. d., so iz Slovenije sodelovali Mestna občina Slovenj Gradec, Razvojna agencija Sora d. d. iz Škofje Loke in Javni zavod za kulturo, turizem in razvoj občine Rogatec, iz Avstrije pa SNI Urban Jarnik, Krščanska kulturna zveza in Slovenska prosvetna zveza.

Cilji projekta so bili ohranjati in prenašati rokodelske veščine na mlajše generacije in rokodelstvo postaviti kot izhodišče za sodobno, na lokalnih in regionalnih značilnostih utemeljeno ustvarjalnost. Z v projektu zastavljenimi cilji so želeli povečati prepoznavnost čezmejnega območja in povečati možnosti gospodarskega razvoja, širiti partnersko sodelovanje in povečevati izmenjavo čezmejnih izkušenj ter krepiti kulturne, regionalne in lokalne identitete, kar je zaradi ohranjanja jezika, kulture in kulturne dediščine še zlasti pomembno za slovensko narodno skupnost na Koroškem.

Partnerji so dosegli vse načrtovane cilje: pripravili so rokodelsko podatkovno bazo rokodelskih dejavnosti, izdelovalcev in izdelkov, ustanovili pet mrežnih čezmejnih informacijskih centrov za domačo in umetnostno obrt (v Slovenj Gradcu, Škofji Loki, Rogatcu, Celovcu in Šentjanžu v Rožu), pripravili spletno stran, izdali Katalog rokodelskih izdelkov Podobe rokodelske ustvarjalnosti, Projektno nalogo Rokodelstvo nekoč in danes v čezmejnem prostoru in Priročnik s standardiziranimi programi tradicionalnih rokodelskih znanj. Posneli so sedem etnoloških dokumentarnih filmov in pripravili dve skupni razstavi: na mrežnem razpisu za izbor kakovostnih rokodelskih izdelkov čezmejnega območja izbranih izdelkov in izbranih fotografij rokodelskih izdelkov. Slovenska prosvetna zveza je bila odgovorna za pripravo in izdajo projektne naloge, kataloga in priročnika.

SPZ v t. i. Paviljonu k & k v Šentjanžu v Rožu, ki opravlja nalogo mrežnega čezmejnega informacijskega centra, v sodelovanju s k & k centrom še naprej pripravlja razstave rokodelskih izdelkov. Do sedaj so razstavljali: Melina Reichmann: unikatni nakit iz kamna in lesa (9. 9.–30. 10. 2012); Cili Regouz: ročno izdelan papir, tekstilni izdelki in vezenine (14. 1.–28. 2. 2013); skupina sedmih lesostrugarjev iz Slovenije in Avstrije (2. 3.–30. 4. 2013); Alja Starc: rokodelski izdelki iz gline, volne in blaga (15. 9.–19. 10. 2013); Maja Millonig-Kupper: klekljani izdelki (20. 10.–29. 11. 2013) in Ivana Stefaner-Weiss: umetniška keramika (30. 11.– 24. 12. 2013).