Feinig, Tatjana
Slovenščina v šoli / Slowenisch in der Schule: Zgodovina pouka slovenščine na Koroškem / Die Geschichte des Slowenischunterrichts in Kärnten
Aus dem Slowenischen von / prevod: Vida Obid
€ 25,80 / SFr 36,50
978-3-85435-556-4

Krainz-Dürr, Marlies, Hildegard Enzinger in/und Michaela Schmoczer (ur./Hg.)
Grenzen überschreiten in Bildung und Schule / Superare limiti e confini nella scuola e nella formazione / Premagovanje meja v izobraževanju in šoli
€ 25,00 / SFr 35,50
978-3-85435-427-7-8

Haderlap, Maja
Med politiko in kulturo: Slovenska gledališka dejavnost na Koroškem 1946–1976
Maja Haderlap, roj. 1961 v Železni Kapli, je študirala gledališke vede in germanistiko ter leta 1989 doktorirala. Dolga leta je bila urednica in soizdajateljica koroškoslovenske literarne revije mladje; med letoma 1992 in 2008 je bila dramaturginja v celovškem Mestnem gledališču. Leta 2010 je izdala svoj prvi roman Angel pozabe, za katerega je prejela številne nagrade doma in v tujini.
Maja Haderlap se v pričujoči knjigi ukvarja s tematiko, ki doslej v tolikšnem obsegu znanstveno še ni bila obdelana. V njej raziskuje fenomen slovenskega ljubiteljskega gledališča na Koroškem in ga umešča v kulturno politiko slovenskih organizacij. Poleg estetske analize izbranih dramskih tekstov in igralskega repertoarja skuša avtorica orisati tudi temeljne značilnosti slovenske kulturne politike na Koroškem, ki so bistveno vplivale na razvoj narodne skupnosti. Ta pogled nazaj in razčlenitev kulturnega delovanja v preteklih desetletjih odkrivata marsikatero težnjo, ki še danes določa kulturnopolitični razvoj koroških Slovencev in iz njega porojene zagate.
€ 18,00 / SFr 25,90
978-3-85435-319-5

Leben, Andrej
Med tradicijo in inovacijo: Sodobno slovensko gledališče na Koroškem
Andrej Leben, roj. leta 1966 v Pliberku, slavist in etnolog, je lektor na graški univerzi, svobodni znanstveni delavec, publicist in prevajalec. Preučuje slovensko literarno in kulturno ustvarjanje na Koroškem.
Pričujoče Lebnovo delo se navezuje na prvo tovrstno objavo, na študijo Med kulturo in politiko Maje Haderlap, ki obravnava gledališče in kulturnopolitično prakso koroških Slovencev od konca druge svetovne vojne do leta 1976, tako da je z Lebnovo objavo na razpolago pregled koroškega slovenskega gledališkega ustvarjanja v preteklem pol stoletju.
Avtor opisuje razvoj posameznih gledaliških zvrsti, od besednega in lutkovnega gledališča, otroškega in mladinskega, do glasbenega in plesnega gledališča, kakor so ga prvotno usmerjale farne, društvene in študentovske skupine, skupine osrednjih kulturnih organizacij, v novejšem času pa predvsem novo ustanovljene gledališke iniciative, ki se deloma že spogledujejo s poklicnim gledališčem.
€ 25,00 / SFr 35,50
978-3-85435-416-1

Jesih, Boris
Med narodom in politiko: Politična participacija narodnih manjšin. Primer koroških Slovencev
Boris Jesih se je po diplomi iz politologije na FSPN v Ljubljani leta 1980 kot znanstveni sodelavec zaposlil na Inštitutu za narodnostna vprašanja (INV), kjer proučuje politološke razsežnosti manjšinske problematike. Na FDV je leta 1992 magistriral z nalogo Avstrijske politične stranke in manjšinsko vprašanje, leta 2003 pa doktoriral z disertacijo Politična participacija narodnih manjšin: Primer koroških Slovencev. Med letoma 2008 in 2011 je bil državni sekretar na Uradu Vlade RS za Slovence v zamejstvu in po svetu; funkcijo je za krajši čas ponovno prevzel marca 2013.
V knjigi Med narodom in politiko avtor analizira organizirane oblike političnega delovanja koroških Slovencev, povezovanje s civilnodružbenimi gibanji, odnose avstrijskih političnih strank do manjšine in obratno, samostojen nastop manjšinskih list na volitvah. Avtor dokazuje, da je treba prepustiti manjšini, da ob doslednem upoštevanju pluralnosti znotraj narodne manjšine sama določa oblike in načine političnega organiziranja. Slovenska narodna skupnost na Koroškem na nobeni ravni ni dosegla zadovoljive oblike politične participacije, vsi predlogi za njeno izboljšanje so ostali na pol poti. Prav tako pa je bilo večji del obdobja politično delovanje v okviru političnih strank omejeno zgolj na članstvo in nabiranje glasov. Avstrijske oblasti slovenski narodni skupnosti bolj kot omogočajo politično participacijo to onemogočajo in jo silijo v nekakšen umeten dialog, ki po navadi vodi k temu, da od nje pričakujejo le soglasje za ukrepe, ki so v njeno škodo.
€ 27,80 / SFr 35,50
978-3-85435-492-5

Malle, Avguštin in/und Vincenc Rajšp (ur./Hg.)
Die Kärntner Volksabstimmung 1920 / Koroški plebiscit leta 1920: Referatband zum 90. Jahrestag / Zbornik referatov simpozija ob 90-letnici plebiscita
€ 24,80 / SFr 35,50
978-3-85435-660-8

Malle, Avguštin in/und Brigitte Entner (ur./Hg.)
Die Vertreibung der Kärntner Slowenen 1942 / Pregon koroških Slovencev 1942
Druga dopolnjena izdaja/ 2. erweiterte Ausgabe
€ 19,50 / SFr 27,90
978-3-85435-679-0

Vavti, Štefka
Včasih ti zmanjka besed: Etnične identifikacije pri mladih Slovenkah in Slovencih
Štefka Vavti je študirala politologijo in publicistiko. V številnih raziskovalnih projektih je raziskovala etnične manjšine, migracijo, identifikacijo in identiteto. Je avtorica številnih publikacij in sodelavka Slovenskega znanstvenega inštituta v Celovcu.
Štefka Vavti piše o umeščanju mladih koroških Slovencev v slovensko narodno skupnost, zanima jo njihovo vrednotenje in opredeljavanje etničnosti. Biografska raziskovalna metoda je mladim omogočila, da so v intervjujih sami konstruirali svoje zgodbe, opisovali svet, v katerem živijo, in okolje, s katerim so tesno povezani: domačo vas, šolo, družino, prijatelje itd. Na podlagi 35 intervjujev z mladimi iz Roža, Podjune in Celovca je avtorica določila naslednje identitetne tipe: zakoreninjeno-tradicionalna identiteta, angažirano-politična, ambivalentna, kritično-persistentna, dvojna, prilagojena, simbolična, kozmopolitska, mnogoplastna in reaktivirana identiteta. Podrobni opis posameznih tipov je zgovorno čtivo za vsakogar, ki ga zanimata razvoj in perspektiva slovenskega jezika in kulture na Koroškem.
€ 19,80 / SFr 28,50
978-3-85435-674-5